Spanish Immersion

St mary Magdalen

St. Mary Magdalen Catholic School
1700 Clower St.
San Antonio, TX 78201
(210) 735-1381
PK3-8

VISIT WEBSITE
St Anthony PK-8

St. Anthony Catholic School
205 W. Huisache
San Antonio, TX 78212
(210) 732-8801
PK3-8

VISIT WEBSITE